Arrenjament Mitjanera Autopista AP7 a La Roca del Vallés (Valles Oriental)

Arrenjament Mitjanera Autopista AP7 a La Roca del Vallés (Valles Oriental)

Arrenjament de vies públiques aquí treballant en la mitjanera d’autopista AP7 a La Roca del Vallés (Vallès Oriental, provincia de Barcelona). Servei minicarregadora BOBCAT amb pala.

Moviments de terres per a la correcta explanació del terreny, així com la distribució de les pendents, retirada de terres sobrants, i posterior aportació i estesa d’àrids.